PRAVILNIK SEKCIJA PTICARA
SUBOTICA

Ovaj pravilnik je u svim svojim odredbama u skladu sa statutom Udruženja Odgajivaca Sitnih Životinja Subotice i predstavlja temelje funkcionisanja Sekcije Pticara unutar udruženje

CLANSTVO U SEKCIJI
-Clan sekcije može postati svaki gradanin Rep.Srbije ako ispunjava uslove
Statuta udruženja kao i pravilnika sekcije.
-Prijem u clanstvo sekcije se vrši na sastanku sekcije,na kojoj ucestvuje kandidat za prijem,potreban je glas vecine radnog predsedništva sekcije. Po uplati clanarine novom clanu dodeljulje maticni broj i clanska knjižica.
-Maticni broj clana sekcije se nedodeljulje drugom clanu ukoliko neprode najmanje dve godine od isteka clanstva sekciji (uplate clanarine, iztupanjem................)
-Status POCASNOG clana predlaže skupština sekcije , a verifikuje skupština udruženja. Status POCASNOG CLANA clan zadržava doživotno ali ne može da bude biran u Organe sekcije i udruženja.

DUŽNOSTI OBAVEZE CLANOVA
-Da ucestvuje na skupštini sekcije
-Da se pridrižava statutu udruženja i ovom pravilniku
-Da se svojim radom doprinese prosperitetu i ugledu sekcije i udruženja
-Da shodno svojim mogucnostima izvrši sve zadatke koje mu se povere.
-Da ucestvuje na izložbama i svim manifestacijama koje organizuje udruženje i sekcija.
-Da se pridrižavaju zakona propisuje

PRAVA CLANOVA
-Clan ima pravo da se obezbedi alkice preko blagajnika ukoliko je izmirio obaveze preme udruženju za tekucu godinu.
-Da ucestvuje u radu sekcije i iznese svoj stav o svim pitanjima koje razmatra sekcija.
-Da bira i da bude biran u organe sekcije i udruženja.

ORGANI SEKCIJE
1.SKUPŠTINA SEKCIJE

-Skupština sekcije je najviši organ sekcije
-Skupštinu sekcije saziva predsednik,najmanje svake cetri godine (izborna skupština) ili godišnju skupštinu.
-Izbornom skupštinom predsedava najstariji clan sekcije do izbora predsednika sekcije.
-Vanrednu skupštinu može sazvati predsednik,ili 50%+1 clanova sekcije

2.PREDSEDNIK SEKCIJE (u daljem tekstu predsednik)
-Predsednik se bira na skupštini sekcije na kojoj prisustvuje najmanje 50% +1 clan sekcije. Za verifikaciju mandata predsednik neophodan je 50% +1 glasova prisutnih clanova.
-Mandat predsednika traje cetri godine a može se birati najviše dva puta uzastopno,ako ispunjava uslove iz predhodnog stava !
-Opoziv predsednika može tražiti 50% +1 clanova sekcije

DUŽNOST I OBAVEZA PREDSEDNIKA
-Da saziva skupštinu i sastanke sekcije i da predsedava njima.
-Ucešcuje i prati rad saveza kao i da obaveštava clanstvo o istim.
-Da predlaže skupštini saradnike (potpredsednika,sekretara, blagajnika... )
-Da na skupštini sekcije priloži izveštaj rada sekcije.

3.POTPREDSEDNIK SEKCIJE
-Podpredsednik sekcije bira skupština sekcija na mandat od cetri godine na predlog predsednika sekcije.
-Predsednik je ujedno i clan radnog predsedništva.
-U odsustvu predsednika sekcije potpredsednik ima sva ovlašcenja i dužnost i obaveze predsednika.

4.SEKRETAR SEKCIJE
-Sekretara sekcije bira skupština sekcije na predlog predsednika na mandat od cetri godine.
-Sekretat sekcije je ujedno i clan radnog predsedništva.
-Dužnost selretara je da vodi zapisnike na svim sastancima i da zapisnike cuva u arhivi.

5.BLAGAJNIK SEKCIJE
-Blagajnika sekcije bira skupština na predlog predsednika na mandat od cetri godine.
-Blagajnik je i clan radnog predsedništva
-Blagajnik je u obavezi da na skupštini sekcije priloži izveštaj blagajne sekcije.
-Dužnost blagajnika je da obavja sve finansiskih transakcija sekcije.(clanarina, pristojbe,prilozi...........)
-Blagajnik je jedino ovlašcen da naruci alkice od saveza za clanove sekcije i udruženja, i vodi evidenciju o njima.Clanovi koji ovu obavezu ne ispoštuju(ne nalaze se u evidenciji blagajnika),ne mogu da ucestvuju na takmicenjima koje organizuju ili finansira udruženje i sekcija.

6.RADNO PREDSEDNIŠTVO
-Radno predsedništvo sekcije broji najmanje pet najviše jedanaest clanova.
-Clanove radnog predsedništva bira skupština sekcija na mandat od cetri godine.
-Odluke radnog predsedništva su pravovažne ukoliko sastanku na kojoj se donese prisustvuje više od polovine clanova ovog tela,te da predlog o kojim se raspravja dobije podršku vecine prisutnih clanova ovog organa.
-Clan radnog predsedništva sa svojim radom treba da doprinese u realizaciji ciljeva i zadataka koje zacrta sekcija.

7.TAKMICARKA KOMISIJA
-Takmicarka komisija broji tri clana (koji medusobno biraju predsednika)
-Takmicarku komisiju bira skupština na mandat od cetri godine.
-Komisija svoj rad prilogada pravilima koju odredi savez.
-Takmicarka komisija je dužna da priloži izveštaj o svom radu i rezultatatima koje su postigli naši clanovi,skupštine sekcije.

8.DELEGATI SEKCIJE U PREDSEDNIŠTVU UDRUŽENJA (CLAN I ZAMENIK)
-Delegati se biraju izclanova radnog predsedništva sekcije.
-Mandate delegata verifikuje skupština udruženja.
-Delegati su u obavezi da zastupaju interese, da prezentuju stavove i odluke svoje sekcije i da sa svojim radom doprinose boljitku celog udruženja.
-Da informišu clanove svoje sekcije o radu i zbivanjima sa sastanaka predsedništva udruženja.

9.NADZORNA KOMISIJA SEKCIJE
-Nadzornu komisiju bira skupština sekcije na predlog radnog predsedništva,na mandat od cetri godine
-Nadzorna komisija broji tri clana koja ne mogu biti clanovi radnog predsedništva
-Zadatak nadzorne komisije je da nadgleda rad cele sekcije,i da obavesti disciplinsku komisiju o eventualnimnepravilnostima.
-Nadzorna komisija je dužna da podnese izvštaj na skupštini sekcije.

10.DISCIPLINSKA KOMISIJA
-Disciplinsku komisiju bira skupština na predlog radnog predsedništva,na mandat od cetri godine.
-Disciplinska komisija broji tri clana koja ne mogu biti clanovi radnog predsedništva.
-Zadatak disciplinske komisije je da na predlog nadzorne komisije preuzme odgovarajuce mere po skladu pravilnika sekcije.


Subotica 27.04.2007 godine